Kto może uzyskać uprawnienia budowlane?

Uprawnienia branży budowlanej to na 100 procent poszerzenie umiejętności a także kompetencji, które są poszukiwane przez pracodawców biznesie budowlanej. Warto być świadomym natomiast o tym, że uprawnienia budowlane mogą zyskać wyłącznie osoby, które zdadzą pozytywnie obie części egzamin organizowanego przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. A dodatkowo przed przystąpieniem do takiego egzaminu należy sprawdzić, czy zgodnie z obowiązującymi przepisami mamy do tego w ogóle prawo, a więc spełniamy wymagania.

Oczekiwania nałożone na kandydatów dotyczą zarówno posiadania tytułu zawodowego kierunkowego, jak też odbycia odpowiednio długiego stażu w budownictwie. Dopiero sposoby spełniające te wymogi mogą zapisać się na egzamin i przystąpić do obu jego części, a mianowicie do testu, a następnie do części ustnej zdawanej przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną.
Budownictwo – w jaki sposób dostać dodatkowe uprawnienia?
Na początku powinno się wyjaśnić, że uprawnienia w branży budowlanej to bardzo pożądane kwalifikacje, które umożliwiają samodzielne prowadzenie prac technicznych w zakresie zarówno projektowania jak również kierowania robotami budowlanymi czy także nadzorowania projektu budowlanego. Pamiętajmy o tym, że takie uprawnienia dzielą się na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami, ale w obrębie nich wyróżnia się również szereg specjalności. Jest to specjalność architektoniczna konstrukcyjno-budowlana instalacyjna czy również inżynieryjna. Jeśli chodzi o specjalność inżynieryjną, to tutaj wyróżnia się mostową drogą kolejową wyburzeniową oraz hydrotechniczną. Jednakże w obrębie specjalności instalacyjnej odznacza się specjalność związaną z instalacjami i urządzeniami oraz sieciami telekomunikacyjnymi sanitarnymi gazowymi czy także elektroenergetycznymi. Przystępując do egzaminu na uprawnienia budowlane musimy wybrać specjalność, w obrębie której uzyskamy takie dodatkowe kompetencje. Musimy mieć także świadomość, że takie uprawnienia mogą być wydawane bez ograniczeń lub też formie ograniczonej. Jeśli chodzi o często wybierane uprawnienia elektryczne to dotyczą one zarówno projektowania jak także kierowania pracami związanymi z wykonywaniem zarówno sieci jak również urządzeń i instalacji elektroenergetycznych kolejowych czy również elektrycznych.

Zobacz: uprawnienia budowlane.